بیمه مسئولیت سازندگان

جشنواره ها و طرح های خاص:

40% تخفیف بر روی تمامی پوشش ها

10% تخفیف مازاد قابل استفاده برای بیمه های دیگر

در این جشنواره شما میتوانید 10 درصد از مبلغ حق بیمه خود را به عنوان اعتبار خرید دریافت نمایید که این اعتبار برای تمام رشته های بیمه ای قابل استفاده است.

توضیحات:

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی ، یا به اختصار بیمه مسئولیت ساختمانی ، قراردادی است که برا اساس آن بیمه گذار مسئولیت خود در قبال کارکنان را در ازای پرداخت مبلغ حق بیمه به شرکت بیمه واگذار میکند ؛  در صورتی که حوادثی در این حیطه و پوشش های اصلی و اضافی آن به وجود آید شرکت بیمه خسارت وارده را پرداخت خواهد نمود.

پوشش های اصلی

پوشش های غرامت فوت و نقص عضو

پوشش های اضافی

پوشش میزان هزینه های پزشکی

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

پوشش بسمه ای افزایش ریالی دیه

پوشش ماموریت خارج از کارگاه کارکنان

پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان

پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری

پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی

پوشش غرامت دستمزد روزانه

پوشش هزینه پرداختی به کارشناس یا هیئات کارشناسی